Obchodní podmínky

pro zpřístupnění digitálního obsahu - materiály pro výuku programování

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi Objednatelem materiálů pro výuku programování, tj. digitálního obsahu (dále jen „Digitální obsah“) přes webové rozhraní http://receptar.tib.cz/ (dále jen „Rozhraní“) a poskytovatelem – organizací TIB, z.s., se sídlem Praha 5, Na Hvížďalce 1653/7, PSČ 15500, IČ: 26673266, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka L 14963, která vykonává majetková autorská práva k Digitálnímu obsahu (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Objednatelem se přitom rozumí osoba, která řádně objednala materiály - digitální obsah způsobem dále uvedeným v těchto obchodních podmínkách.
 3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Objednatele provedené na webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského Rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání Digitálního obsahu (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci do Rozhraní a při objednávání materiálů je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání materiálů jsou poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti z obchodních podmínek.
 6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Objednávka Digitálního obsahu, uzavření smlouvy

 1. Rozhraní obsahuje informace o Digitálním obsahu a jeho ceně. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele změnit cenu Digitálního obsahu s účinností od zobrazení nové ceny v Rozhraní. Pro konkrétní Smlouvu je závazná ta cena, která byla v Rozhraní zobrazena při jejím uzavření.
 2. Pro objednání Digitálního obsahu vyplní Objednatel Dobití konta v uživatelském účtu v Rozhraní. Konto je dobíjeno body, 1 bod = 2 Kč. Minimální dobití konta je v hodnotě 20 Kč.
 3. Smlouva je uzavřena odesláním dobití konta Objednatelem a následným potvrzením přijetí objednávky ze strany Poskytovatele na e-mail Objednatel.
 4. Před zasláním dobití konta Poskytovateli může Objednatel zkontrolovat a měnit údaje, které do uživatelského účtu vložil. Údaje uvedené jsou Poskytovatelem považovány za správné.
 5. Náklady vzniklé Objednateli na komunikaci při uzavírání Smlouvy hradí Objednatel. Tyto náklady se neliší od základní sazby placené Objednavatelem poskytovateli příslušné komunikační služby.
 6. Cenu při dobití konta Objednatel Poskytovateli hradí bezhotovostním převodem – Objednatel nebo jím pověřená osoba zašle příslušnou cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele pod variabilním symbolem, který mu je sdělen spolu s dalšími platebními údaji v e-mailu, který obdrží.
 7. Bezprostředně po připsání celé ceny uhrazené Objednatelem na účet Poskytovatele bude Objednateli dobito konto počtem objednaných bodů. Za tyto body si může Objednatel kupovat digitální obsah.
 8. Po koupi digitálního obsahu za body bude Objednateli zpřístupněn digitální obsah ke stažení a konto sníženo o příslušný počet bodů. Digitální obsah je zpřístupněn ke stažení opakovaně do zrušení uživatelského účtu.
 9. Body v kontu Objednatele jsou platné po dobu platnosti uživatelského účtu.

IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel tímto informuje Objednatele, že v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu, výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Objednatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od této smlouvy odstoupit, neboť je Objednateli umožněno čerpat produkt dle této smlouvy ihned, jakmile se po řádném zaplacení prvně přihlásil na jeho uživatelský účet.

V. Reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

VI. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

 1. Osobní údaje Objednatele (fyzické osoby) jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou využity k účelu, který je nutný pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.
 2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Poskytovatel může pověřit zpracováním osobních údajů Objednatele třetí osobu.
 4. Pokud se Objednavatel domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Pokud Uživatel požádá Poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo požadovat za poskytnutí této informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 5. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu Objednatele.
 6. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho koncové zařízení. V případě, že pro uzavření Smlouvy nebo pro její plnění není uložení cookies nezbytné, může Objednatel tento souhlas kdykoli odvolat.
 7. Objednatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny osobní údaje. Uživatel je povinen údaje, které se vztahují k jeho osobě, řádně aktualizovat, tato povinnost se nevztahuje na jednorázově poskytnuté osobní údaje, které nejsou pro další poskytování Digitálního obsahu potřebné a nebudou předmětem dalšího zpracování ze strany Poskytovatele nebo jiné osoby.
 8. Údaje uvedené Objednatelem považuje Poskytovatel za správné.

VII. Ostatní ujednání

 1. Veškerá oznámení mohou být Objednateli doručována na jeho elektronickou adresu.
 2. Pokud Smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem podle zákona č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém, a že pro rozhodování sporů vyplývajících ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije taková platná právní úprava, jejíž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností ustanovení není dotčena platnost těchto Obchodních podmínek.
 4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Poskytovatel může znění těchto Obchodních podmínek měnit a to v elektronické podobě na Internetových stránkách.
 6. Kontaktní telefonní číslo +420 739 659 720, kontaktní e-mailová adresa tib@tib.cz
 7. Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 1. 9. 2016.